Sindi Linnaraamatukogu kasutamise eeskiri

§1. Reguleerimisala
Määrusega kehtestatakse Sindi Linnaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus,
lugejate õigused, kohustused ja vastutus.

§2. Raamatukogu teenused
(1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ning avalikule
teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu
põhiteenused on tasuta.
(2) Eriteenused (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest) on tasulised.
Eriteenuste hinnakirja kinnitab Sindi Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).
(3) Avaliku internetipunkti kasutamine on tasuta.

§3. Lugejaks registreerimine
(1) Lugejaks registreerimisel tuleb esitada isikut tõendav dokument.
(2) Lugejapileti saamiseks täidab lugeja registreerimislehe ja kinnitab allkirjaga raamatukogu
kasutamise eeskirjaga tutvumist.
(3) Lugeja registreeritakse raamatukogu andmebaasis. Andmebaasis on järgmised lugejaandmed:
lugeja nimi, isikukood, elukoht (postiaadress), telefon, elektronpostiaadress ja lugejarühm. Lugeja
soovi korral antakse talle kasutajanimi ja parool, mille alusel saab ta ise külastada veebilehte
www.lugeja.ee.
(4) Eelkooliealisi lapsi registreeritakse lugejaks vanema (eestkostja) kirjalikul nõusolekul.

§4. Kojulaenutus
(1) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
1) lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Sindi linn;
2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.
(2) Tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab linnavalitsus.
(3) Teavikute tagastamistähtaeg on üldjuhul 21 päeva, perioodika ja suure nõudlusega trükiste
puhul 7 päeva. Kojulaenutatud trükiste tagastamistähtaega võib pikendada kuni 5 korda, kui neile
ei ole nõudlust. Taotluse võib esitada ka telefoni või e-posti teel.
(Sindi Linnavolikogu 13.05.2010 määrus nr 7, jõust. 18.05.2010)
(4) Kui teavik on välja laenutatud, pannakse lugeja tema soovil teda huvitava raamatu saamiseks
järjekorda. Teaviku saabumisest informeeritakse lugejat telefoni teel või e-postiga. Selleks tehtud
kulutused tasub lugeja vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud teenuste hinnakirjale. Kui lugeja
tevikule 5 päeva jooksul järele ei tule, antakse see järgmisele soovijale.
(Sindi Linnavolikogu 13.05.2010 määrus nr 7, jõust. 18.05.2010)
(5) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest
raamatukogudest.
(6) Koju ei laenutata teatmeteoseid, erilise väärtusega teavikute ainueksemplare ja kahe viimase
päeva ajalehti.

§5. Lugeja õigused
(1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada
teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus).
(2) Lugejal on õigus taotleda raamatukogult teatme- ja teabeteenindust, puuduva teaviku või
informatsiooni tellimist teisest raamatukogust.
(3) Lugejal on õigus saada raamatukogult teenustealast nõustamist ja igakülgset abi ning
juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§6. Lugeja kohustused
(1) Kojulaenutamine toimub isikliku lugejapileti või isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel.
Lugejapiletit on keelatud anda teistele isikutele. Lugejapileti kaotamise korral peab lugeja
teavitama sellest raamatukogu.
(2) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu tema poolt lugejaks registreerimisel esitatud
andmete muutumisest ning esitama raamatukogule uued andmed.
(3) Lugeja peab hoidma teavikuid nende säilimiseks vajaliku hoolega. Teavikutesse ei tohi
kirjutada. Teavikuid ei tohi lõhkuda ega määrida. Lugeja kohustub kontrollima teaviku saamisel
selle korrasolekut ja avastatud rikkumistest kohe teatama raamatukogu töötajale. Lugeja kohustub
teaviku tagastama olukorras, milles ta teaviku sai.
(4) Lugeja peab teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul.
(5) Raamatukogus peab lugeja säilitama korda ja vaikust ning kasutama teenuseid viisil, mis ei
häiriks teisi lugejaid ega kahjustaks raamatukogu vara.
(6) Lugeja on kohustatud tasuma õigusaktidega sätestatud kahju- ja viivisetasu.
(7) Lugeja on kohustatud täitma raamatukogu kasutamise eeskirja.

§7. Lugeja vastutus
(1) Kui lugeja ei tagasta laenutatud teavikut tähtajaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest
tasu, kuid mitte rohkem kui 0,06 eurot iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.
(Sindi Linnavolikogu 18.11.2010 määrus nr 14, jõustunud 1.01.2011)
(2) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või
tasuma selle hinna kuni kümnekordses suuruses.
(3) Lugejalt, kes ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kohustust raamatukogu antud
tähtajaks täitnud, võetakse raamatukogust teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks.
(4) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud summade
tasumiseks. Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb linnavalitsus lugejale ettekirjutuse koos
sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse
selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.
(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse
täitmata jätmise korral on linnavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse
seadustiku sätestatud korras.
(6) Linnavalitsus võib käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 nimetatud pädevuse anda
raamatukogule.
(7) Käesoleva määruse §2 lõikes 2, §4 lõikes 1, §7 lõigetes 1 ja 2 nimetatud summad laekuvad
Sindi linna eelarvesse.

§8. Varasema määruse osaliselt kehtetuks tunnistamine
Sindi Linnavolikogu 10. märtsi 2005 määruse nr 42 „Sindi Linnaraamatukogu teeninduspiirkonna
ja kasutamise eeskirja kinnitamine“ punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§9. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 15. mail 2008.

Kinnitatud:
Sindi Linnavolikogu
08.05.2008 määrusega nr 11.
Muudetud:
Sindi Linnavolikogu 13.05.02.2010
määrusega nr 7, jõust. 18.05.2010
Sindi Linnavolikogu 18.11.2010
määrusega nr 14, jõust. 1.01.2011